Jesteśmy najbliżej

 

Oryginalne części zamienne

Grupa Powen-Wafapomp SA produkuje i oferuje części zamienne do wszystkich typów swoich pomp, łącznie z tymi wycofanymi już z produkcji lecz znajdującymi się wciąż
w eksploatacji.

Grupa Powen-Wafapomp SA oferuje również wykonywanie remontów wszystkich wyprodukowanych przez siebie  pomp niezależnie od daty ich produkcji.

Remont pompy przeprowadzony przez producenta przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych daje najlepsze efekty.  Pozwala na uzyskanie wymaganych parametrów technicznych, w tym przede wszystkim wysokiej sprawności energetycznej oraz trwałości. W wyniku tego pewność ruchowa jest wyższa, a koszty eksploatacji pompy wyremontowanej  przez producenta są niższe w porównaniu z remontami prowadzonymi przez inne firmy. Ponadto, wykonanie remontu przez producenta nie powoduje konieczności ponownego wprowadzania jej do obrotu, co jest wymagane w wypadku zmian przeprowadzonych przez firmę trzecią w trakcie remontu.

Prawidłowo skonstruowana pompa może znajdować się w eksploatacji nawet kilkadziesiąt lat, pod warunkiem prowadzenia właściwej polityki remontowej. W celu utrzymania  wymaganych parametrów technicznych pompa, co określony okres czasu, powinna przejść remont kapitalny, obejmujący wymianę zasadniczych części, takich jak elementy układu przepływowego. Najlepsze efekty daje w takim przypadku remont przeprowadzony przez producenta. Dla uzyskania wymaganej jakości remontu konieczne jest stosowanie części zamiennych wykonywanych na podstawie oryginalnej dokumentacji technicznej, do której dostęp ma tylko producent pompy. Odtwarzanie lub regeneracja części zamiennych na podstawie pomiarów zużytych elementów pompy stosowana bywa z konieczności w sytuacji gdy remontu nie można powierzyć producentowi, a brak jest dokumentacji. Praktyka taka nie gwarantuje wymaganej jakości remontu. Zasadnicze elementy pompy, decydujące o jej parametrach (jak na przykład wirniki i kierownice) wykonywane są w technologii odlewniczej i odtworzenie ich na podstawie pomiarów z natury nie daje dobrych efektów. Wynika to ze skomplikowanej geometrii elementów układu przepływowego oraz charakterystycznych dla technologii odlewniczych odchyłek wykonawczych, które uniemożliwiają zdjęcie z natury oryginalnych wymiarów. W przypadku elementów o prostszej geometrii, takich jak wały, tuleje itp. możliwe są w miarę dokładne pomiary lecz trudne do ustalenia są inne wymagania, jak np. twardość powierzchni wynikająca ze specjalnej obróbki cieplnej, tolerancje wymiarowe itp. W efekcie dorabiane części z reguły znacznie ustępują jakością oryginalnym, co niekorzystnie wpływa na stan pompy po remoncie.

Dla prawidłowego wykonania remontu kapitalnego wymagane jest specjalistyczne wyposażenie technologiczne, jak wyważarki, sprzęt do prób ciśnieniowych itp., którym  dysponuje wyspecjalizowany  producent, a nie zawsze dysponują inne zakłady remontowe. Zasadniczą kwestią jest posiadanie stacji prób, która pozwala na sprawdzenie parametrów energetycznych pomp po remoncie. Remont musi bowiem odtworzyć nie tylko parametry mechaniczne pompy, lecz przede wszystkim jej sprawność, gdyż w przeciwnym wypadku użytkownik będzie ponosił dotkliwe koszty nadmiernego zużycia energii.

Na podkreślenie zasługuje także aspekt formalno-prawny. Remont kapitalny połączony z wymianą zasadniczych elementów stanowi tak znaczną ingerencję w konstrukcję pompy, że w przypadku gdy nie jest wykonywany przez producenta, producent może uznać, iż dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia pompy do ruchu (np. deklaracja zgodności z normami, oznaczenie CE) tracą ważność. W takim przypadku wykonawca remontu powinien ponownie przeprowadzić procedurę wymaganą przy wprowadzeniu pompy do ruchu, a zatem wykazać, że materiały i części  zamienne u użyte w trakcie remontu są zgodne z normami zharmonizowanymi i wydać odpowiednią deklarację WE.