Jesteśmy najbliżej

 

Przetarg 2 na zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania 

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu - Przetarg 2


Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168259

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
SIEMENS Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
oferta z 29.03.2019
930 000,00 zł netto, 6 063 900,00 zł brutto
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 98,13 pkt
 

Pełna lista podmiotów


ELSTA Sp. o.o. ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 74,15 pkt

MARAT Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8, 44-203 Rybnik
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 44,53 pkt

ELEKTROBUDOWA S.A. ul. Porcelanowa 12 40-246 Katowice
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 61,35 pkt


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206

w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godz.10:00.
 

Dokumentacja

Dokumenty - Projekty oraz pliki w wersjach edytowalnych:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=9829e2f26c83aacd7d17d6dd1af33ac8

Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań
pdf Załącznik nr 10 SIWZ
(248.4 KB / Ilość pobrań: 3244)

Załącznik nr 9 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy
rar Załącznik nr 9 SIWZ
(1.7 MB / Ilość pobrań: 3380)

Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
pdf Załącznik nr 8 SIWZ
(277.4 KB / Ilość pobrań: 3174)

Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców
pdf Załącznik nr 7 SIWZ
(247.3 KB / Ilość pobrań: 3125)

Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału
pdf Załącznik nr 6 SIWZ
(282.8 KB / Ilość pobrań: 3239)

Załącznik nr 5 SIWZ Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału w Postępowaniu
pdf Załącznik nr 5 SIWZ
(300.2 KB / Ilość pobrań: 3086)

Załącznik nr 5 a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
pdf Załącznik nr 5a SIWZ
(296.5 KB / Ilość pobrań: 3173)

Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami/Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji
pdf Załącznik nr 4 SIWZ
(290.4 KB / Ilość pobrań: 3122)

Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
pdf Załącznik nr 3 SIWZ
(291.3 KB / Ilość pobrań: 3127)

Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
pdf Załącznik nr 2 SIWZ
(1019.6 KB / Ilość pobrań: 3225)

Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy
rar Załącznik nr 1 SIWZ
(5.1 MB / Ilość pobrań: 3438)

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pdf SIWZ Specyfikacja
(476.4 KB / Ilość pobrań: 3154)

 

Pytania i wyjaśnienia

Pytania SIEMENS 01.03.2019
pdf Pobierz plik
(175.5 KB / Ilość pobrań: 3072)

Pytania SIEMENS 04.03.2019
pdf Pobierz plik
(180.3 KB / Ilość pobrań: 3040)

Pytania MARAT 11.03.2019
pdf Pobierz plik
(178.9 KB / Ilość pobrań: 3141)

Pytania Elektrobudowa 12.03.2019
pdf Pobierz plik
(1.0 MB / Ilość pobrań: 3306)

Pytania Elektrobudowa 13.03.2019
pdf Pobierz plik
(340.8 KB / Ilość pobrań: 3051)

Pytania Siemens 15.03.2019
pdf Pobierz plik
(291.3 KB / Ilość pobrań: 3034)

Pytania MARAT 18.03.2019
pdf Pobierz plik
(207.0 KB / Ilość pobrań: 3108)

Pytania Elektrobudowa 18.03.2019
pdf Pobierz plik
(306.1 KB / Ilość pobrań: 3057)

Pytania MARAT 19.03.2019
pdf Pobierz plik
(209.7 KB / Ilość pobrań: 3019)

Pytania Elsta 19.03.2019
pdf Pobierz plik
(221.0 KB / Ilość pobrań: 3021)

Pytania Elsta 19.03.2019 II
pdf Pobierz plik
(64.0 KB / Ilość pobrań: 3043)

Pytania Elektrobudowa 21.03.2019
pdf Pobierz plik
(227.6 KB / Ilość pobrań: 3045)

Pytania Elektrobudowa 26.03.2019
pdf Pobierz plik
(208.3 KB / Ilość pobrań: 2886)

Pytania Elsta 26.03.2019
pdf Pobierz plik
(219.3 KB / Ilość pobrań: 3077)


 

Treść ogłoszenia została zmieniona


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 29-03-2019

Numer ogłoszenia
1168259

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godz.10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w PFU - Załączniku nr 1 do SIWZ.
Przed upływem terminu składania ofert na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie oględzin miejsca realizacji prac. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
a. 45000000-7 - Roboty budowlane
b. 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
c. 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
d. 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
e. 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
f. 31300000-9 - Drut i kabel izolowany
g. 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
h. 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
i. 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
j. 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
k. 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
l. 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
m. 42120000-0 - Pompy

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze​

 

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty tj. zgodny z warunkami umowy oraz normami i zasadami sztuki budowlanej zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, których zakres obejmował wykonanie, dostawę i uruchomienie oraz przeprowadzenie ruchu próbnego zakończonego przejęciem do eksploatacji, co najmniej jedno zadanie inwestycyjne spełniające poniższe wymagania:
a. wykonanie układu zasilania z wykorzystaniem przemienników częstotliwości SN pracujących w układzie równoległym o łącznej mocy co najmniej 1 MW. 
b. wykonanie układu zasilania z wykorzystaniem przemienników częstotliwości o łącznej mocy nie niższej niż 1,5 MW, których wartość wynosiła co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) bez podatku od towarów i usług.
 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. (słownie pięć milionów złotych).
 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje w SIWZ: 
Rozdział IX. Oświadczenia i dokumenty przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział X. Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Oceny Znaczenie (waga)
1. C- Cena oceniana brutto 95
2. G- Podstawowy Okres Gwarancyjny 4
3. T- Czas reakcji serwisu 1
Razem 100

A. Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
C obliczana = (C min / C bo) x 95
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.
Cena ofertowa musi wynikać z Załącznika nr 2 do SIWZ, załączonego do oferty.
B. Zasady obliczania punktów w kryterium „Podstawowy Okres Gwarancyjny”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 5 lat . Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 3 lata. Termin oferowanej gwarancji jakości i rękojmi za wadę winien być wskazywany w pełnych latach – Podstawowy Okres Gwarancyjny.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Podstawowy Okres Gwarancyjny” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
G obliczana = (G bo / 5) x 4
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość Gwarancji badanej oferty.
C. Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min /T bo) x1
gdzie:
T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość Czas reakcji wskazany w badanej ofercie,
T min – wartość najkrótszego czasu reakcji wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.

Więcej informacji w SIWZ: Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia zgodnie z SIWZ, w szczególności nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego,
b. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjnąo zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna
d. Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
-o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
-o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
-skarbowe,
-o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw wykluczenia;
f. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 lit. e wyżej
g. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544)
h. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
i. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
j. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
k. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
l. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
m. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
n. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał w okresie trzech lat przed terminem składania ofert zamówienia analogicznego do niniejszego, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Więcej informacji w SIWZ Rozdział VIII Podstawy Wykluczenia z Zamówienia i Odrzucenia Oferty.