Jesteśmy najbliżej

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 2023 r.

Zarząd Grupy POWEN – WAFAPOMP SA z siedzibą w Zabrzu, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000024389, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 11°° w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.  Powołanie protokolantów i wybór:
- Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał.
3.  Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2022 r.
5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2022 r.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2022r.
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.
- stwierdzenia upływu kadencji Członków Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia i liczebności Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
- zmiany Statutu Spółki poprzez:
- dodanie w artykule 7 Statutu po „69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa”, kolejnych przedmiotów działalności o treści: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- Uchylenie dotychczasowej treści artykułu 14.3. Statutu i zastąpienie go następującym zapisem:  
14.3.    Zarząd uprawniony jest do zaciągania kredytów finansowych, w tym pożyczek w wysokości nie przewyższającej ogółem dziesięć procent wartości kapitału własnego Spółki, według bilansu za ostatni pełny rok obrotowy, bez uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- uchylenie w artykule 22.2 Statutu dotychczasowej treść pkt 2) i zastąpienie go następującym brzmieniem:
2) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytu finansowego, w tym pożyczki, jeżeli wartość zadłużenia kredytowego przekroczy 10% (dziesięć procent) wartości kapitału własnego Spółki, według bilansu za ostatni pełny rok obrotowy,
- dodanie w artykule 22, art. 22.3. o treści: 22.3. Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, oprócz czynności wskazanych w pkt 22.2., wymaga także:
1) zbycie środków trwałych, aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej w roku obrotowym kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych,
2) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych umów o podobnym charakterze, w których wartość zobowiązań Spółki jednorazowo lub w okresie trwania umowy przekroczy kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
3) wystawianie weksli, udzielanie poręczenia wekslowego, poręczenia zwykłego, innych poręczeń majątkowych lub zobowiązań warunkowych gdy wartość takiego poręczenia lub zobowiązania przekracza narastająco 3.000.000 (trzy miliony) złotych,
4) realizacja inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o wartości przekraczającej w sumie wysokość odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym;
5) zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
6) rozwiązanie umów najmu, dzierżawy, leasingu zawartych z podmiotami dominującymi, zależnymi lub powiązanymi a także zmianę warunków wynagradzania w nich określonych o wartość przekraczającą wskaźnik inflacji CPI publikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc poprzedni.
- Wpisanie w artykule 35.4. Statutu w miejsce art. 3281, art. 32810.
- podziału zysku za 2022r.,
7.  Wolne wnioski i zakończenie obrad.