Jesteśmy najbliżej

 

Budowa przyłącza energetycznego

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych na: „Budowę nowego zasilania Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu – przebudowa rozdzielni 6kV, dostawę nowej rozdzielni 20kV i transformatora 20/6kV oraz budowę linii kablowej 20kV z rozdzielni 20kV Płaskowicka w Zabrzu”.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1009848

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOMONT-7 SP. Z O.O.
ul. Kard. A. Hlonda 50
41-704 Ruda Śląska

Data wpłynięcia pierwotnej oferty: 23.11.2016
Cena netto pierwotnej oferty: 1.115.717,39 zł

Data wpłynięcia oferty po negocjacjach: 12.12.2016
Cena netto oferty po negocjacjach: 1.045.000,00 zł

Podczas oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt. w tym:
85 pkt – całkowita cena brutto
10 pkt – okres gwarancji
5 pkt – czas reakcji serwisu

Pełna lista podmiotów
CONTROL PROCESS ELECTRIC SP. Z O.O.
ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 89,21 pkt. w tym:
74,21 pkt – całkowita cena brutto
10,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
5,00 pkt – czas reakcji serwisu

MIFAMA OPA CARBO SP. Z O.O.
ul. Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 99,84 pkt. w tym:
84,84 pkt – całkowita cena brutto
10,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
5,00 pkt – czas reakcji serwisu

TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A.
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 96,87 pkt. w tym:
81,87 pkt – całkowita cena brutto
10,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
5,00 pkt – czas reakcji serwisu

Z postępowania wykluczono jednego Wykonawcę:
JAMP SP. Z O.O.
ul. Zajączkowska 1
51-180 Wrocław
Uzasadnienie wykluczenia:
Zamawiający na podstawie rozdziału XXI pkt. 7 SIWZ wystąpił do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 29.11.2016 r. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca dostarczył wyłącznie wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ z wykazem osób wraz z kwalifikacjami/uprawnieniami wymaganymi do realizacji zamówienia. Aktualny odpisu z KRS, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie został dostarczony (dostarczono odpis z datą 28.11.2016r.).
Podstawa prawna wykluczenia z dalszego udziału w postępowaniu: rozdz. VIII pkt. 1a SIWZ – nieuzupełnienie dokumentów na wezwanie Zamawiającego

Z postępowania odrzucono ofertę jednego Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum – CAB-INSTAL SP. Z O.O.
ul. Bojkowska 45D
44-100 Gliwice
Partner – APATOR MINING SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Uzasadnienie odrzucenia:
W toku badania ofert w w/w postępowaniu Zamawiający stwierdził niezgodność oferty z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w Załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. II.1 w zakresie podstawowych danych technicznych rozdzielnicy SN dotyczących stopnia ochrony IP 4X.
W części technicznej złożonej przez Wykonawcę oferty, zaproponowano rozdzielnicę SN typu SM6-24, której stopień ochrony osłon zewnętrznych przyjmuje wartość IP 3X.
Podstawa prawna odrzucenia: rozdz. VIII pkt 3a SIWZ – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaOfertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA - odział Zabrze
ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno - Prawne, pokój 206

w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8.00 do 15.00
w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. do godziny 13.30.

1. SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
pdf SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(465.2 KB / Ilość pobrań: 5582)


2. Załącznik nr 1 SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
pdf Załącznik nr 1 SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiot...
(370.0 KB / Ilość pobrań: 6059)


3. Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
pdf Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
(296.1 KB / Ilość pobrań: 5519)


4. Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
pdf Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
(292.0 KB / Ilość pobrań: 5355)


5. Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami_Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji Zamówienia
pdf Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami...
(314.5 KB / Ilość pobrań: 5383)


6. Załącznik nr 5a SIWZ Oświadczenie o Przynależności do Grupy Kapitałowej
pdf Załącznik nr 5 SIWZ Oświadczenie o Spełnianiu ...
(303.3 KB / Ilość pobrań: 5313)


7. Załącznik nr 5 a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
pdf Załącznik nr 5a SIWZ Oświadczenie o Przynależn...
(298.8 KB / Ilość pobrań: 5296)


8. Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału
pdf Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnie...
(285.7 KB / Ilość pobrań: 5159)


9. Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców
pdf Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców
(248.7 KB / Ilość pobrań: 5293)


10. Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie
pdf Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie
(279.5 KB / Ilość pobrań: 5310)


11. Załącznik nr 9 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy


12. Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań
pdf Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powi...
(250.4 KB / Ilość pobrań: 5248)


13. Załącznik nr 11 Warunki Przyłączeniowe
pdf Załącznik nr 11 Warunki Przyłączeniowe
(1.4 MB / Ilość pobrań: 7526)

 

Zmiany w treści ogłoszenia

 

Pytania i wyjaśnienia

Odpowiedź na zapytanie firmy CAB-INSTAL Sp. z o.o. z 7.11.2016 
pdf Odpowiedz na zapytanie z 7.11.2016
(359.9 KB / Ilość pobrań: 5765)

Odpowiedź na zapytanie firmy NDI Sp. z o.o. z 15.11.2016 
pdf Odpowiedź na zapytanie z 15.11.2016
(101.0 KB / Ilość pobrań: 5272)