Jesteśmy najbliżej

 

Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu

w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”.


Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125760


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Sekretariat Zarządu (III piętro)

w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 21 sierpnia 2018r. do godz.13:30.
 

Dokumentacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ...
(476.4 KB / Ilość pobrań: 3791)

Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami
rar Załącznik nr 1 SIWZ
(5.4 MB / Ilość pobrań: 3836)

Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
pdf Załącznik nr 2 SIWZ
(376.2 KB / Ilość pobrań: 3744)

Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
pdf Załącznik nr 3 SIWZ
(289.4 KB / Ilość pobrań: 3511)

Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami_Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji
pdf Załącznik nr 4 SIWZ
(289.7 KB / Ilość pobrań: 3646)

Załącznik nr 5 a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
pdf Załącznik nr 5 a SIWZ
(295.3 KB / Ilość pobrań: 3521)

Załącznik nr 5 SIWZ Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału w Postępowaniu
pdf Załącznik nr 5 SIWZ
(300.3 KB / Ilość pobrań: 3498)

Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału
pdf Załącznik nr 6 SIWZ
(282.4 KB / Ilość pobrań: 3497)

Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań
pdf Załącznik nr 10 SIWZ
(247.2 KB / Ilość pobrań: 3603)

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami
rar Załącznik nr 9 do SIWZ
(1.8 MB / Ilość pobrań: 3748)

Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
pdf Załącznik nr 8 SIWZ
(277.4 KB / Ilość pobrań: 3382)

Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców.pdf
pdf Załącznik nr 7 SIWZ
(246.1 KB / Ilość pobrań: 3553)

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 21-08-2018

Numer ogłoszenia
1125760

Status ogłoszenia
Aktualne
 

Treść ogłoszenia została zmienionaMiejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Sekretariat Zarządu (III piętro)w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
w terminie do dnia 21 sierpnia 2018r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
a. Zakup, dostawa wraz instalacją i przekazaniem do eksploatacji sprzętu komputerowego, sterowników, okablowania, zasilaczy awaryjnych UPS, koncentratorów, 
b. Przygotowanie systemu informatycznego „sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”
System informatyczny sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów spełniać ma funkcje określone w PFU w tym:
-systemu nadrzędnego sterowania urządzeniami pomiarowymi, armaturą, układem zasilania części technologicznej,
-programu pomiarowego umożliwiającego prowadzenie pomiarów pomp na stanowiskach badawczych Nowej Stacji Prób,
-bazy danych wyników badań i pomiarów umożliwiającej przygotowanie raportów,
-narzędzia informatycznego do przygotowywania instrukcji prowadzenia badań na Nowej Stacji Prób z możliwością definiowania nowych konfiguracji badań,
-systemu zabezpieczeń przed przeprowadzeniem prób niezgodnych z instrukcją prowadzenia badań lub niebezpiecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w PFU - Załączniku nr 1 do SIWZ.
 

Kategoria ogłoszenia

Usługi
 

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie
Powiat: Zabrze
Miejscowość: Zabrze
 

Pytania i wyjaśnienia

Pytania ELTRANS 09.08.2018
pdf Pobierz plik
(134.8 KB / Ilość pobrań: 3481)

Pytanie Control Service 2.08.2018
pdf Pobierz plik
(424.0 KB / Ilość pobrań: 3475)

Pytanie ELTRANS 2.08.2018
pdf Pobierz plik
(519.7 KB / Ilość pobrań: 3558)

Pytanie Evertop 02.08.2018
pdf Pobierz plik
(352.8 KB / Ilość pobrań: 3693)

Pytanie Evertop 26.07.2018
pdf Pobierz plik
(391.2 KB / Ilość pobrań: 3578)

 

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, tj. zgodny z warunkami umowy oraz normami, zadanie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu oprogramowania, dla co najmniej 2 systemów sterowania w przemyśle, o wartości przekraczającej 300 000,00 zł netto.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych robót w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym roboty wykonano, a w przypadku robót wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych robót określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
L.p. Kryteria Oceny - Znaczenie (waga)
1. C- Cena oceniana brutto - 95
2. G- Gwarantowany okres wsparcia produktu (centralny system sterująco – wizualizacyjny) - 4
3. T- Czas reakcji serwisu - 1
Razem 100
A. Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
C obliczana = (C min / C bo) x 95
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.
Cena ofertowa musi wynikać z Załącznika nr 2 do SIWZ, załączonego do oferty. 
B. Zasady obliczania punktów w kryterium „Gwarantowany okres wsparcia produktu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Maksymalny okres wsparcia produktu, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 10 lat. Okres wsparcia produktu nie może być krótszy niż 3 lata. Okres wsparcia produktu winien być wskazywany w pełnych latach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Okres wsparcia produktu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
G obliczana = (G bo / 10) x 4
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość okresu wsparcia produktu badanej oferty.
C. Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min / T bo) x1
gdzie:
T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość czasu reakcji serwisu wskazany w badanej ofercie,
T min – wartość najkrótszego czasu reakcji serwisu wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.
Więcej szczegółów w SIWZ : Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert.

Wykluczenia
Zgodnie z zapisami SIWZ: Rozdział VIII. Podstawy Wykluczenia z Zamówienia i Odrzucenia Oferty.