CBRP

Program produkcyjny Grupy Powen-Wafapomp SA obejmuje ponad 40 typoszeregów pomp, w tym dla: energetyki i ciepłownictwa, górnictwa, gospodarki komunalnej, przemysłu chemicznego i petrochemicznego, hutnictwa, cukrownictwa, przemysłu spożywczego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, budownictwa. Produkowane przez nas pompy są wykonywane do pompowania mediów takich jak: woda czysta i zanieczyszczona, chemikalia, ciecze lepkie, woda i ciecze chłodzące, paliwa, ścieki, woda gorąca i woda morska, hydromieszaniny zawierające ciała stałe.

Istniejące dotychczas w Polsce stacje prób pomp posiadały ograniczenia, głównie w zakresie mocy dostępnej do napędu badanych maszyn oraz ilości wody zgromadzonej w zbiornikach instalacji badawczej. W efekcie pompy o najwyższych parametrach musiały z konieczności być badane przy zredukowanej prędkości obrotowej. Zbudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp usunęło te ograniczenia.

Możliwości Badawcze:

OPTYMALIZACJA
NOWYCH KONSTRUKCJI POMP
Nowa stacja prób wykorzystywana jest do prowadzenia badań podstawowych w zakresie teorii przepływu w maszynach hydraulicznych, a w szczególności do weryfikacji pomiarowej wyników uzyskiwanych na podstawie numerycznych metod projektowania. Prototypowe konstrukcje pomp badane są  pod względem:

 • parametrów energetycznych (wydajność, wysokość podnoszenia, sprawność energetyczna),
 • właściwości ssawnych,
 • parametrów ruchowych (częstotliwości rezonansowe, drgania, hałas, temperatura węzłów konstrukcyjnych) przy rzeczywistych prędkościach obrotowych.

KONTROLA
NIEZAWODNOŚCI
Oprócz rozszerzenia możliwości badawczych w zakresie projektowania nowych konstrukcji stacja prób ma istotne znaczenie dla kontroli jakości bieżącej produkcji gdyż umożliwia badania każdego wyprodukowanego egzemplarza pompy przy parametrach znamionowych, a w szczególności w całym roboczym zakresie prędkości obrotowych. Pozwoli to na eliminację ewentualnych usterek wykonawczych, skutkujących odchyłkami parametrów energetycznych i ruchowych od teoretycznych parametrów konstrukcyjnych.

W efekcie każdy odbiorca otrzyma egzemplarz pompy w pełni przetestowany, co ograniczy ryzyko wystąpienia problemów na etapie rozruchu na stanowisku pracy oraz w trakcie późniejszej eksploatacji.

Należy zaznaczyć, że o ile w przypadku badań pomp z obniżoną prędkością obrotową istnieją metody przeliczania na prędkość znamionową parametrów hydraulicznych (wysokość podnoszenia, wydajność, pobór mocy) to nie da się prognozować jak zmienią się poziomy drgań i temperatury węzłów konstrukcyjnych przy zwiększaniu prędkości. Zatem jedynie badanie pompy przy rzeczywistej, ruchowej prędkości obrotowej daje w pełni wiarygodne potwierdzenie jej sprawności ruchowej.

BADANIE
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
W celu uzyskania korzystnych wskaźników energochłonności konieczne są dokładne badania odbiorcze sprawności energetycznej nowych pomp. Ponadto, w celu racjonalnego planowania gospodarki remontowej wskazane są okresowe badania sprawności pomp znajdujących się w eksploatacji. Pełną zgodność z wymaganiami norm dotyczących dokładności pomiarów da się uzyskać jedynie na specjalistycznej stacji prób, gdyż warunki panujące na stanowiskach pracy dokładność tę z reguły ograniczają. Nowa stacja prób umożliwia precyzyjne badania parametrów energetycznych każdego egzemplarza pomp dostarczanych przez Grupę Powen-Wafapomp SA, w wyniku czego odbiorcy otrzymają pompy o zweryfikowanej, gwarantowanej sprawności energetycznej.
WYPOSAŻENIE
CENTRUM

 • Zbiornik o długości 40 metrów, głębokości do 10 m i pojemności 1200 m3
 • Układ zasilania elektrycznego o mocy 5 MW w zakresie napięć od 400 V do 11 kV zawierający 7 rozdzielnic i 9 transformatorów
 • 8 przemienników częstotliwości zapewniających możliwość badania każdej pompy przy dowolnej prędkości obrotowej w wymienionym wyżej zakresie mocy i napięć
 • Kolektory pomiarowe o średnicach w zakresie od 100 do 2000 mm
 • Suwnice pozwalające na instalację na stanowiskach badawczych elementów pomp o masie do 50 Mg oraz długości rzędu kilkunastu metrów.

Wyposażenie stacji pozwala na badanie pomp o następujących parametrach:

 • wydajność do 80 000 m3/h
 • wysokość podnoszenia do 3500 m
 • moc do 5 MW przy dowolnej prędkości obrotowej

Parametry te pozwalają na przebadanie zdecydowanej większości pomp stosowanych w praktyce.

BADANIE
POMP INNYCH PRODUCENTÓW
W miarę dostępności stanowisk badawczych Grupa POWEN-WAFAPOMP SA może przyjmować zlecenia na badania na swojej stacji prób pomp innych producentów co umożliwia obiektywną weryfikację oferowanych parametrów.