Dotacje Unii Europejskiej

Projekty

Zwiększenie eksportu firmy – projekt

Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa inwestycji:
Zwiększenie eksportu firmy poprzez udział w zagranicznych targach i misjach

Nazwa beneficjenta:
Grupa Powen-Wafapomp SA

Wartość projektu:
868 200 pln

Udział Unii Europejskiej:
651 150 pln

Okres realizacji:
lata 2013-2015

Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie www.poig.gov.pl
Informacje źródłowe na temat Rozwoju Regionalnego znajdują się na stronie www.mrr.gov.pl

 

Informacji nt realizacji projektu udziela:
Anna Bykowska
tel.: 32 777 58 11
fax. 32 777 58 14

Centrum Badawczo-Rozwojowe Pomp – projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Nazwa inwestycji:
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA

Nazwa beneficjenta:
Grupa Powen-Wafapomp SA

Wartość projektu:

Udział Unii Europejskiej:
4 317 400 pln

Okres realizacji:
lata 2016-2018

Informacji nt realizacji projektu udziela:

 1. Małgorzata Kańtoch – +48 693 466 196
 2. Mirella Jankowska – 32 777 5 811
 3. Anna Kornelius – 32 777 5 725

 

W dniu 4 sierpnia 2016 zarząd Grupy Powen-Wafapomp SA podpisał z Ministerstwem Rozwoju reprezentowanym przez wicepremiera Morawieckiego umowę na dofinansowanie budowy Centrum Rozwoju Pomp, którego zasadniczym elementem będzie nowa stacja prób pomp posiadająca zasilanie o mocy 5 MW. Tym samym planowana od kilku lat inwestycja weszła w fazę realizacji.

Ogłoszenia

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepolegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Budowę Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu 10.03.2017

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017600

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
INSTAL KRAKÓW S.A.
ul. K. Brandla 1
30-732 Kraków

Data wpłynięcia pierwotnej oferty: 10.03.2017
Cena netto pierwotnej oferty: 19.891.286,53 zł

Data wpłynięcia oferty po negocjacjach: 21.04.2017
Cena netto oferty po negocjacjach: 14.680.000,00 zł

Podczas oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 99,25 pkt. w tym:
95,00 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – okres gwarancji
0,25 pkt – czas reakcji serwisu

Pełna lista podmiotów

ELEKTROBUDOWA S.A.
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 97,83 pkt. w tym:
93,66 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
0,17 pkt – czas reakcji serwisu

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum – ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.
ul. Wapienna 10
87-100 Toruń
Partner – INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o.
ul. 16 Lipca 12
41-506 Chorzów

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 97,24 pkt. w tym:
94,34 pkt – całkowita cena brutto
2,40 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
0,50 pkt – czas reakcji serwisu

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Plac Piastów 10
44-101 Gliwice

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 98,48 pkt. w tym:
93,98 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
0,50 pkt – czas reakcji serwisu

ENERGOMONTAŻ ZACHÓD WROCŁAW SP. Z O.O.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 98,60 pkt. w tym:
93,60 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
1,00 pkt – czas reakcji serwisu

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno-Prawne, pokój 206

w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 10 marca 2017r. do godz.13:30.

Dokumentacja:

Dokumentacja NSP:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=e3dda92a2eedfddf1986422144b7dc73

Dokumentacja wykonawcza:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=c9d9b708533cf3ca9b5f7e8541ad70c1

SIWZ – Budowa Stacji Prób Grupy Powen-Wafapomp SA

pdf SIWZ – Budowa Stacji Prób
(471.5 KB / Ilość pobrań: 5861)

Załącznik nr 1 SIWZ – PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami

pdf Załącznik nr 1 SIWZ
(7.6 MB / Ilość pobrań: 8213)

Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego

pdf Załącznik nr 2 SIWZ
(294.9 KB / Ilość pobrań: 5460)

Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót

pdf Załącznik nr 3 SIWZ
(290.3 KB / Ilość pobrań: 5357)

Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami i Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji

pdf Załącznik nr 4 SIWZ
(313.9 KB / Ilość pobrań: 5310)

Załącznik nr 5 SIWZ Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału w Postępowaniu

pdf Załącznik nr 5 SIWZ
(301.0 KB / Ilość pobrań: 5474)

Załącznik nr 5a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

pdf Załącznik nr 5a SIWZ
(296.4 KB / Ilość pobrań: 5134)

Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału

pdf Załącznik nr 6 SIWZ
(282.8 KB / Ilość pobrań: 5038)

Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców

pdf Załącznik nr 7 SIWZ
(247.0 KB / Ilość pobrań: 5052)

Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

pdf Załącznik nr 8 SIWZ
(277.6 KB / Ilość pobrań: 5023)

Załącznik nr 9 SIWZ Istotne Postanowienia UMOWY wraz z załącznikami

pdf Załącznik nr 9 SIWZ
(482.0 KB / Ilość pobrań: 5275)

Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań

pdf Załącznik nr 10 SIWZ
(247.4 KB / Ilość pobrań: 5293)

​Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 10-03-2017

Nazwa zamawiającego
GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.

Numer ogłoszenia
1017600

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
 • 08.03.2017 W związku z dużą ilością zapytań i ograniczonym miejscem w sekcji „Pytania i wyjaśnienia” usunięte zostają pytania 1-5. Pytania te wraz z odpowiedziami nadal dostępne są na naszej stronie: http://www.powen.pl/budowa_centrum_badawczo_rozwojowego_pomp_przetarg
 • 27.02.2017 Zmiana w SIWZ – zmiana terminu składania ofert na 10.03.2017 r. (wadium do 9.03.2017 r.)
  Zmiana w PFU – Załącznik nr 1, pkt. 9 Warunki odbioru – zmianę zaznaczono kolorem czerwonym.
  W „chmurze” uzupełniono dokumentację zamienną w części dokumentacji wykonawczej dotyczącej kolektorów.
 • 24.02.2017 Zmiany w Załączniku nr nr 9 SIWZ Istotne Postanowienia UMOWY – zmiany wynikają z zapytania nr 23 i zostały zaznaczone kolorem pomarańczowym.
 • 20.02.2017 Zmiana w SIWZ – zmiana w rozdziale X dot. polisy.
  Zmiana w Załączniku nr nr 9 SIWZ Istotne Postanowienia UMOWY – zmiany wynikają z zapytań nr 9 oraz 10 i zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
 • 14.02.2017 Zmiana w SIWZ – zmiana terminu składania ofert na 3.03.2017 r. (wadium do 2.03.2017 r.)
 • 30.01.2017 Zmiana w SIWZ – Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, ptk. 1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
 • a. wykonanie konstrukcji wsporczej, żelbetowej, stalowej lub kombinowanej pod maszyny tj. pompy wodne, turbozespoły, młoty, urządzenia walcownicze, turbiny wiatrowe, maszyny z mechanizmami korbowymi (silniki wysokoprężne, sprężarki tłokowe) o łącznej mocy minimum 4MW dla dwóch zamówień;
 • 24.01.2017 Zmiana załącznika nr 1 do PFU oraz załącznika nr 1.2 do PFU. Zmiany obejmują poprawę błędów w nazwach pomp, usunięcie z tabel pomp wycofanych z produkcji oraz uzupełnienie tabel o typoszereg AG. Dodatkowo uzupełniono brakujące charakterystyki pomp.
 • 18.01.2017 Zmieniono termin wniesienia wadium na dzień 16 lutego 2017r. (SIWZ Rozdział XIII. Wadium)

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno-Prawne, pokój 206
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 10 marca 2017r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa Stacji prób pomp. Główny obiekt stacji prób pomp składa się z hali stalowej w części jednonawowej przechodzącej w dwie nawy. W hali wydzielono część socjalno – biurową dla stałej obsługi stacji oraz część rozdzielni elektrycznej. W hali głównej zabudowano podziemny zbiornik wodny służący do wykonywania prób technologicznych pomp wodnych. Rozdzielnia elektryczna służy do zasilania potrzeb bieżących hali nowej stacji prób pomp w tym: instalacji HVAC, pomp wstępnych i pomocniczych oraz instalacji oświetleniowej itp. Hala stacji prób połączona jest łącznikiem w osi nr 1 z halą AZ-2S. Projektowana stacja w postaci hali stalowej będzie mieściła: Stanowiska do badań pomp, Stanowiska składowania pomp, Stanowiska składowania rurociągów jako elementów łącznych do montażu pomp badanych, Stanowiska składowania innej armatury, Pomieszczenia socjalno-biurowe,Parametry ogólne hali stacji prób:
a. Wysokość całkowita obiektu =20.4 m
b. Długość całkowita hali =63.0 m (osiowo)
c. Szerokość osiowa =21.0 m (osiowo)
d. Szerokość osiowa poszczególnych naw =5+16 m (osiowo)

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Pytania i wyjaśnienia

Zapytanie nr 33 INSTAL KRAKÓW 03.03.2017

pdf Pobierz plik
(442.6 KB / Ilość pobrań: 4909)

Zapytanie nr 32 ELEKTROBUDOWA 03.03.2017

pdf Pobierz plik
(372.5 KB / Ilość pobrań: 4978)

Zapytanie nr 31 ERBUD 07.03.2017

pdf Pobierz plik
(572.9 KB / Ilość pobrań: 5274)

Zapytanie nr 30 INSTAL KRAKÓW 07.03.2017

pdf Pobierz plik
(346.1 KB / Ilość pobrań: 4813)

Zapytanie nr 29 SKANSKA 03.03.2017

pdf Pobierz plik
(533.2 KB / Ilość pobrań: 5214)

Zapytanie nr 28 ERBUD 07.03.2017

pdf Pobierz plik
(477.0 KB / Ilość pobrań: 4927)

Zapytanie nr 27 ERBUD | 01.03.2017

pdf Pobierz plik
(350.8 KB / Ilość pobrań: 5164)

Zapytanie nr 26 ELEKTROBUDOWA | 28.02.2017

pdf Pobierz plik
(376.1 KB / Ilość pobrań: 4864)

Zapytanie nr 25 SKANSKA | 01.03.2017

pdf Pobierz plik
(320.1 KB / Ilość pobrań: 5041)

Zapytanie nr 24 ERBUD | 24.02.2017

pdf Pobierz plik
(347.7 KB / Ilość pobrań: 5054)

Zapytanie nr 23 INSTAL KRAKÓW | 16.02.2017

pdf Pobierz plik
(235.2 KB / Ilość pobrań: 4826)

Zapytanie nr 22 INTROL | 21.02.2017

pdf Pobierz plik
(406.8 KB / Ilość pobrań: 5006)

Zapytanie nr 21 INSTAL KRAKÓW | 21.02.2017

pdf Pobierz plik
(364.1 KB / Ilość pobrań: 4876)

Zapytanie nr 20 SKANSKA | 20.02.2017

pdf Pobierz plik
(276.9 KB / Ilość pobrań: 4792)

Zapytanie nr 19 INSTAL KRAKÓW | 20.02.2017

pdf Pobierz plik
(359.5 KB / Ilość pobrań: 4899)

Zapytanie nr 18 ELEKTROBUDOWA | 13.02.2017

pdf Pobierz plik
(1.3 MB / Ilość pobrań: 5160)

Zapytanie nr 17 ELEKTROBUDOWA | 30.01.2017

pdf Pobierz plik
(530.0 KB / Ilość pobrań: 4776)

Zapytanie nr 16 INTROL | 07.02.2017

pdf Pobierz plik
(692.9 KB / Ilość pobrań: 4901)

Zapytanie nr 15 Instal Kraków | 07.02.2017

pdf Pobierz plik
(212.9 KB / Ilość pobrań: 4869)

Zapytanie nr 14 Instal Kraków i odpowiedzi | 01.02.2017

pdf Pobierz plik
(210.5 KB / Ilość pobrań: 4895)

Zapytanie nr 13 ERBUD | 09.02.2017

pdf Pobierz plik
(1.2 MB / Ilość pobrań: 5242)

Zapytanie nr 12 ERBUD | 08.02.2017

pdf Pobierz plik
(272.5 KB / Ilość pobrań: 5147)

Zapytanie nr 11 ELEKTROBUDOWA | 02.02.2017

pdf Pobierz plik
(5.0 MB / Ilość pobrań: 6337)

Zapytanie nr 10 ELEKTROBUDOWA propozycje zmian w umowie

pdf Pobierz plik
(58.9 KB / Ilość pobrań: 4872)

Zapytanie nr 9 ERBUD propozycje zmian w umowie

pdf Pobierz plik
(268.4 KB / Ilość pobrań: 6012)

Zapytanie nr 8 INSTAL KRAKÓW | 08.02.2017

pdf Pobierz plik
(1.1 MB / Ilość pobrań: 4674)

Zapytanie nr 7 ERBUD | 03.02.2017

pdf Pobierz plik
(280.7 KB / Ilość pobrań: 4761)

Zapytanie nr 6 INTROL ENERGOMONTAŻ | 01.02.2017

pdf Pobierz plik
(388.9 KB / Ilość pobrań: 4678)

Zapytanie nr 5 Pytania ELEKTROBUDOWA | 08.02.2017

pdf Pobierz plik
(366.2 KB / Ilość pobrań: 4753)

Zapytanie nr 4 Firma ELEKTROBUDOWA | 31.01.2017

pdf Pobierz plik
(364.3 KB / Ilość pobrań: 4831)

Zapytanie nr 3 Firma HiUB Wróbel oraz odpowiedź | 27.01.2017

pdf Pobierz plik
(365.3 KB / Ilość pobrań: 4634)

Zapytanie nr 2 Firma Instal Kraków SA oraz odpowiedź | 26.01.2017

pdf Pobierz plik
(368.1 KB / Ilość pobrań: 4853)

Zapytanie nr 1 Firma Erbud Industry Sp. z o.o. oraz odpowiedź | 20.01.2017

pdf Pobierz plik
(3.3 MB / Ilość pobrań: 6210)

 

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty tj. zgodny z warunkami umowy oraz zasadami sztuki budowlanej zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, których zakres obejmował wykonanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie ruchu próbnego zakończonego przejęciem do eksploatacji, co najmniej dwóch obiektów budowlanych spełniających w sumie poniższe wymagania:
a. wykonanie konstrukcji wsporczej, żelbetowej, stalowej lub kombinowanej pod maszyny tj. pompy wodne, turbozespoły, młoty, urządzenia walcownicze, turbiny wiatrowe, maszyny z mechanizmami korbowymi (silniki wysokoprężne, sprężarki tłokowe) o łącznej mocy minimum 4MW dla dwóch zamówień;
b. montaż rurociągów i armatury o średnicy min. DN 1000;
c. budowa zbiornika wodnego o pojemności powyżej 1000 m3;
d. budowa obiektu przemysłowego o kubaturze powyżej 20 000 m3;
których łączna wartość wynosiła co najmniej 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.

Budowa przyłącza energetycznego

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych na: „Budowę nowego zasilania Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu – przebudowa rozdzielni 6kV, dostawę nowej rozdzielni 20kV i transformatora 20/6kV oraz budowę linii kablowej 20kV z rozdzielni 20kV Płaskowicka w Zabrzu”.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1009848

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOMONT-7 SP. Z O.O.
ul. Kard. A. Hlonda 50
41-704 Ruda Śląska

Data wpłynięcia pierwotnej oferty: 23.11.2016
Cena netto pierwotnej oferty: 1.115.717,39 zł

Data wpłynięcia oferty po negocjacjach: 12.12.2016
Cena netto oferty po negocjacjach: 1.045.000,00 zł

Podczas oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt. w tym:
85 pkt – całkowita cena brutto
10 pkt – okres gwarancji
5 pkt – czas reakcji serwisu

Pełna lista podmiotów
CONTROL PROCESS ELECTRIC SP. Z O.O.
ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 89,21 pkt. w tym:
74,21 pkt – całkowita cena brutto
10,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
5,00 pkt – czas reakcji serwisu

MIFAMA OPA CARBO SP. Z O.O.
ul. Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 99,84 pkt. w tym:
84,84 pkt – całkowita cena brutto
10,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
5,00 pkt – czas reakcji serwisu

TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A.
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 96,87 pkt. w tym:
81,87 pkt – całkowita cena brutto
10,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
5,00 pkt – czas reakcji serwisu

Z postępowania wykluczono jednego Wykonawcę:
JAMP SP. Z O.O.
ul. Zajączkowska 1
51-180 Wrocław
Uzasadnienie wykluczenia:
Zamawiający na podstawie rozdziału XXI pkt. 7 SIWZ wystąpił do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 29.11.2016 r. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca dostarczył wyłącznie wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ z wykazem osób wraz z kwalifikacjami/uprawnieniami wymaganymi do realizacji zamówienia. Aktualny odpisu z KRS, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie został dostarczony (dostarczono odpis z datą 28.11.2016r.).
Podstawa prawna wykluczenia z dalszego udziału w postępowaniu: rozdz. VIII pkt. 1a SIWZ – nieuzupełnienie dokumentów na wezwanie Zamawiającego

Z postępowania odrzucono ofertę jednego Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum – CAB-INSTAL SP. Z O.O.
ul. Bojkowska 45D
44-100 Gliwice
Partner – APATOR MINING SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Uzasadnienie odrzucenia:
W toku badania ofert w w/w postępowaniu Zamawiający stwierdził niezgodność oferty z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w Załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. II.1 w zakresie podstawowych danych technicznych rozdzielnicy SN dotyczących stopnia ochrony IP 4X.
W części technicznej złożonej przez Wykonawcę oferty, zaproponowano rozdzielnicę SN typu SM6-24, której stopień ochrony osłon zewnętrznych przyjmuje wartość IP 3X.
Podstawa prawna odrzucenia: rozdz. VIII pkt 3a SIWZ – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA – odział Zabrze
ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206

w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8.00 do 15.00
w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. do godziny 13.30.

1. SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

pdf SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(465.2 KB / Ilość pobrań: 5582)

2. Załącznik nr 1 SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego

pdf Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
(296.1 KB / Ilość pobrań: 5519)

4. Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót

pdf Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
(292.0 KB / Ilość pobrań: 5355)

5. Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami_Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji Zamówienia

6. Załącznik nr 5a SIWZ Oświadczenie o Przynależności do Grupy Kapitałowej

7. Załącznik nr 5 a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału

9. Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców

pdf Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców
(248.7 KB / Ilość pobrań: 5293)

10. Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie

pdf Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie
(279.5 KB / Ilość pobrań: 5307)

11. Załącznik nr 9 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy

12. Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań

13. Załącznik nr 11 Warunki Przyłączeniowe

pdf Załącznik nr 11 Warunki Przyłączeniowe
(1.4 MB / Ilość pobrań: 7524)

 

Zmiany w treści ogłoszenia

 • 08.11.2016
  Wprowadzono korektę do załącznika nr 1 wynikającą ze zmiany z dnia 28.10.2016
 • 04.11.2016
  Zmieniono termin składania ofert na 23.11.2016 r.
  Zmieniono Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załącznik nr 9). Dodano Załącznik nr 11 – Warunki Przyłączeniowe.
  Dodano link pod którym znajdują się projekty wykonawcze oraz projekt budowlany:
  http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=df50e1cbe0cd66a644c2d80e12a68500
 • 28.10.2016
  Zmieniono załączniki 1, 2 oraz 9 do SIWZ. Zmiana dotyczy specyfikacji technicznej transformatora – wymagane było zwiększenie mocy transformatora.

 

Pytania i wyjaśnienia

Odpowiedź na zapytanie firmy CAB-INSTAL Sp. z o.o. z 7.11.2016

pdf Odpowiedz na zapytanie z 7.11.2016
(359.9 KB / Ilość pobrań: 5765)

Odpowiedź na zapytanie firmy NDI Sp. z o.o. z 15.11.2016

pdf Odpowiedź na zapytanie z 15.11.2016
(101.0 KB / Ilość pobrań: 5272)

Zwiększenie eksportu firmy – Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu pn: „Zwiększenie eksportu firmy poprzez udział w zagranicznych targach i misjach” dofinansowanego w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, działania 6.5. Promocja polskiej gospodarki, osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013., Zamawiający zamierza zlecić:

1. Przygotowanie spotów reklamowych oraz filmu promocyjnego na temat firmy i jej produktów (05.04.2013)

pdf Spoty reklamowe i film promocyjny
(301.4 KB / Ilość pobrań: 6842)

2. Przygotowanie materiałów promocyjno-reklamowych z logotypem (09.04.2013)

pdf Materiały promocyjno-reklamowe
(237.3 KB / Ilość pobrań: 6519)

3. Przygotowanie materiałów reklamowych (katalogów, folderów, ulotek) (10.04.2013)

pdf Materiały reklamowe
(321.8 KB / Ilość pobrań: 6818)

4. Kompleksowej usługi tłumaczeń (22.05.2013)

pdf Usługa tłumaczeń
(219.9 KB / Ilość pobrań: 6393)

5. Przygotowanie materiałów promocyjnych z logotypem (26.04.2013)

pdf Materiały promocyjne
(235.4 KB / Ilość pobrań: 6370)

6. Wykonanie projektu stoiska targowego (14.06.2013)

pdf Projekt stoiska targowego
(238.4 KB / Ilość pobrań: 6529)

7. Wynajem zabudowy stoiska targowego (19.06.2013)

pdf Zabudowa stoiska targowego
(235.3 KB / Ilość pobrań: 6245)