Polityka jakości

Nasza misja

Naszym celem jest rozwój techniki pompowej, techniki w zakresie wentylatorów, sit i konstrukcji stalowych, umożliwiający oferowanie odbiorcom rozwiązań optymalnych pod względem technicznym i ekonomicznym, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu zatrudnionemu w organizacji oraz ograniczaniu do minimum niekorzystnego wpływu na środowisko.

JAKOŚĆ – Zobowiązujemy się do:

 • zapewniania deklarowanej jakości wyrobów i usług oraz stałego ich doskonalenia zgodnie z oczekiwaniami Klientów,
 • analizy kontekstu organizacji i bezpośredniego kontaktu z Klientem,
 • monitorowania potrzeb naszych Klientów,
 • terminowych dostaw i konkurencyjnych cen,
 • wykorzystywania postępu technicznego i organizacyjnego przy wdrażaniu nowych wyrobów i technologii,
 • zapewniania niezbędnych zasobów ludzkich, umiejętności, organizacji i technologii wytwarzania,
 • angażowania, kierowania i wspierania osób, które mają wpływ na skuteczność zarządzania jakością,
 • zapewniania środków finansowych do realizacji ustalonych zadań w zakresie jakości.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – Zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych w zakresie BHP,
 • utrzymywania bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie zarządzania,
 • organizowania miejsc pracy, procesów, instalacji, maszyn i wyposażenia z uwzględnieniem zasad ergonomii,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym lub potencjalnym sytuacjom awaryjnym,
 • komunikowania się z pracownikami oraz przedstawicielami służby BHP w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kształtowania pozytywnego nastawienia pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy.

ŚRODOWISKO – Zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • dbałości o ochronę środowiska na każdym poziomie zarządzania,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska,
 • stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie procesów uciążliwych dla środowiska,
 • prowadzenia racjonalnej i ekologicznej gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy unieszkodliwienia,
 • komunikowania się z pracownikami oraz przedstawicielami służby Ochrony Środowiska w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę ochrony środowiska,
 • stałego podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników.

Nasze certyfikaty

System Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001

POBIERZ PDF

System Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001

POBIERZ PDF

Wymagania jakości spawania PN-EN ISO 3834-2:2021

POBIERZ PDF

Powiadomienie o zapewnieniu jakości GIG 22 ATEXQ16

POBIERZ PDF