Komunikacja z akcjonariuszami

Zarząd Grupy POWEN – WAFAPOMP SA z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000024389, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 września 2021 r. o godz. 11°° w siedzibie oddziału Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Powołanie protokolantów i wybór:
  – Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
  – Komisji Uchwał.
 3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2020r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2020r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2020r.
  – udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
  – udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
  – podziału zysku za 2020r.
  – zmiany Statutu Spółki polegającej na:
  – zastąpieniu dotychczasowego brzmienia art. 2 Statutu Spółki, o treści „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”, zapisem o treści: „Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze”,
  – zmianie artykułu 7 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o następującą pozycję: „69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe”,
  – zastąpieniu dotychczasowego brzmienia art. 26 Statutu Spółki, o treści „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie lub też w siedzibie Oddziału Spółki w Zabrzu”, zapisem o treści: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub też w dowolnej siedzibie Oddziału Spółki.”
 7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

zgodnie z dyspozycją art. 406 §1 k.s.h. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Wezwanie V akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik

Wezwanie IV akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik

Wezwanie III akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik

Wezwanie II akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik

Informacja o dematerializacji akcji
Kliknij aby wyświetlić stronę

Wezwanie I akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik

Zarząd Grupy POWEN – WAFAPOMP SA z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000024389, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 r. o godz. 11 ° 0 w siedzibie oddziału Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.
Kliknij aby pobrać plik

Od początku istnienia Spółki, w końcu czerwca każdego roku, w Zabrzu odbywały się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tak było także w czerwcu 2019r, jednak w tym roku , ze względu na COVID 19, zmieniono w Polsce wymagania dotyczące terminu badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów a także terminu Walnego Zgromadzenia, które może się w 2020r odbyć do 30 września. Zarząd powiadomi Akcjonariuszy o terminie Walnego Zgromadzenia, a także o jego tematyce zarówno przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jak również na stronie internetowej Grupa Powen Wafapomp SA.